Deze winkel vereist dat javascript is ingeschakeld om sommige functies correct te laten werken.

Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn wettelijk van toepassing op het gebruik van de Raz * War-site (https://razwar.com) door gebruikers en de verplichtingen van elke partij. Ze worden aangevuld met een privacybeleid en een cookie beleid. De algemene gebruiksvoorwaarden, het vertrouwelijkheidsbeleid en het cookiebeleid zijn te raadplegen aan het begin van elke pagina van de site.

Artikel 1. Definities

Deze definities zijn ook van toepassing op het privacybeleid en het cookiebeleid.

Site: de Raz * War-site, toegankelijk op https://razwar.com en de verschillende pagina's waaruit het bestaat.

Gebruiker: elke natuurlijke of rechtspersoon die toegang heeft tot de site en gebruik maakt van zijn diensten.

Uitgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de site beheert en verantwoordelijk is voor de inhoud ervan.

Inhoud: alle informatie die op de site wordt weergegeven, waaronder teksten, logo's, animaties, illustraties, grafieken en video's.

Webmaster: de (rechts)persoon die door de uitgever is aangewezen om onderhoud aan de site uit te voeren.

Artikel 2. Presentatie van de website

De site biedt gebruikers algemene informatie over scheren en mannelijke schoonheid, producten die te koop zijn in de winkel en productinformatie, evenals de mogelijkheid om zich te abonneren op een nieuwsbrief en prijsvragen.

De uitgever en eigenaar van de site is Growth Financial SA, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Avenue Athena 1, B-1348 Louvain-la-Neuve, België.

Het correspondentieadres komt overeen met de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De uitgever is per e-mail bereikbaar op het volgende adres: info@razwar.com. Een contactformulier is ook beschikbaar op de site, toegankelijk via deze link.

De webmaster is ook de naamloze vennootschap Growth Financial SA en kan gecontacteerd worden op het volgende e-mailadres: info@razwar.com.

De host is Google LLC, met hoofdkantoor in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Artikel 3. Toegang tot de site

Toegang tot de site impliceert aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

De toegang tot de site is gratis en open. Er is geen registratie vereist. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de verbindings-, software- en hardwarekosten die nodig zijn voor zijn toegang.

Zonder voorafgaande kennisgeving kan de toegang tot de site tijdelijk onmogelijk zijn, met name om onderhoudsredenen.

Artikel 4. Intellectuele eigendom

De site en de inhoud ervan zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie, gedeeltelijk of volledig, gewijzigd of niet, commercieel of anderszins, van de inhoud van de site is verboden. Voorafgaande schriftelijke toestemming moet worden aangevraagd bij de site-editor.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

De uitgever streeft naar nauwkeurige en actuele informatie. Niettemin kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onjuistheden en onvolkomenheden in de informatie die op de site beschikbaar is. De gegevens worden louter ter informatie en niet contractueel meegedeeld. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de interpretatie van de informatie door de gebruiker. De gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat hij maakt van de informatie en inhoud op de site.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor het niet verkrijgen van toegang tot de site. Het is ook niet verantwoordelijk voor een storing van de server, het netwerk of de computerapparatuur die door de gebruiker wordt gebruikt.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud die beschikbaar is op externe sites die toegankelijk zijn via hyperlinks.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de gebruiker in geval van overmacht of door derden. Anderzijds is hij aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn onderaannemers en zijn ondergeschikten.

De uitgever zet alle redelijke middelen in die nodig zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen. Het is onderworpen aan een middelenverbintenis.

Artikel 6. Te koop aangeboden producten

De site biedt zijn gebruikers de mogelijkheid om producten in zijn winkel te kopen en zich te abonneren op een dienst om periodiek en automatisch producten te kopen. De regels rondom deze aankopen staan beschreven in de Verkoopvoorwaarden, waarvan de aanvaarding vereist is om te kopen.

Artikel 7. Nieuwsbrief abonnement

De site biedt haar gebruikers de mogelijkheid zich te abonneren op een nieuwsbrief. Om dit te doen, moeten gebruikers hun e-mailadres opgeven. De nieuwsbrief wordt minimaal één keer per maand en maximaal één keer per vijf dagen verzonden. Elke verzonden nieuwsbrief bevat een link waarmee de gebruiker zich kan afmelden.

Artikel 9. Hyperlinks

Op de site kunnen hyperlinks aanwezig zijn. Wanneer ze verwijzen naar pagina's buiten de site, kan de uitgever niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die daar wordt gevonden of voor het sluiten van de site waarnaar wordt verwezen.

Derden mogen hyperlinks maken die verwijzen naar deze site, op voorwaarde dat dit niet in strijd is met de geldende wettelijke bepalingen of met de reputatie van de uitgever. De uitgever kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het maken van een hyperlink door een derde persoon.

Artikel 10. Tijdig aanvragen

De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing zonder beperking van de duur.

De site-editor behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment, zonder kennisgeving en zonder rechtvaardiging te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuzebeding

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

Indien een van de clausules van deze algemene voorwaarden door een rechter als niet-conform met het toepasselijke recht zou worden beschouwd, zou deze worden teruggebracht tot een conforme uitdrukking of, bij gebreke daarvan, worden geannuleerd, zonder dat de annulering de geldigheid van deze algemene voorwaarden aantast.

Elk geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

In het geval van een geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden, zal eerst een verzoenings- of bemiddelingsprocedure worden gebruikt om te proberen dit op te lossen.